Όροι Συμμετοχής

#Dominoskidspainting

1

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «DAUFOOD GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ AE,» η οποία εδρεύει στο ΒΙΟ.ΠΑ, Άνω Λιοσίων επί της οδού Πεντηκοστής 15 & Εβδόμης και έχει τα δικαιώματα εκμετάλλευσης της φίρμας Domino’s Pizza στην Ελλάδα (εφεξής η «Διοργανώτρια) διοργανώνει προωθητική ενέργεια με τίτλο Domino’s Pizza Kids Painting στη σελίδα (www.dominos.gr/kidspainting).

2

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα παιδιά ηλικίας 4 -12 ετών που είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, με την προϋπόθεση ότι ένας εκ των κηδεμόνων τους θα αναλάβει να «ανεβάσει» την φωτογραφία στο site www.dominos.gr/kidspainting. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας καθώς και οι συγγενείς όλων των ανωτέρω α΄ και β΄ βαθμού και οι σύζυγοί τους.

3

Το κάθε παιδί που θα συμμετέχει θα πρέπει να ζωγραφίσει σε μέγεθος χαρτιού Α4. Για την υλοποίηση μπορούν να χρησιμοποιηθούν: μολύβια, νερομπογιές, τέμπερες, λαδοπαστέλ, ξηροπαστέλ, μελάνια, ακουαρέλες. Τα έργα ανεβάζονται ηλεκτρονικά στον παραπάνω ιστότοπο σύμφωνα με τις οδηγίες που θα υπάρχουν στην φόρμα υποβολής και θα πρέπει αυστηρά να συνοδεύονται μαζί με την συμπληρωμένη ειδική φόρμα που περιλαμβάνει το πλήρες όνομα του διαγωνιζόμενου(όνομα, επώνυμο),ηλικία, email και τηλέφωνο επικοινωνίας. Με την κατάθεση του έργου, ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται αυτόματα όλους τους παρακάτω όρους που έχει υποβάλει η Διοργανώτρια εταιρεία.

4

Μετά την υποβολή του έργου, ο διαγωνιζόμενος θα λάβει ένα αποδεικτικό λήψης που θα τον ενημερώνει ότι το έργο του βρίσκεται υπό επεξεργασία και όταν τελικά το έργο δημοσιοποιηθεί στην σελίδα θα λάβει άλλο ένα ενημερωτικό email.

5

Η διάρκεια της ενέργειας ορίζεται από την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου στις 13:00μμ μέχρι την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου στις 11:59 μμ. (εφεξής «Διάρκεια»). Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων διάρκειας του Προγράμματος. Κάθε συμμετέχων στην ενέργεια θα έχει δικαίωμα μόνο μίας (1) συμμετοχής και επομένως το ίδιο φυσικό πρόσωπο δεν μπορεί να αναδειχθεί νικητής περισσότερες από μία φορές. Επίσης, κάθε συμμετέχων με την υποβολή της φωτογραφίας θα πρέπει να συναινέσει και θετικά στο ότι επιθυμεί να συμμετάσχει και στο διαγωνισμό που θα πραγματοποιήσει η Διοργανώτρια εταιρεία μετά την ολοκλήρωση της ενέργειας, με σκοπό την ανακήρυξη των νικητών. Τα δώρα αποτελούνται από ένα (1) Microsoft Xbox One S 1TB – Λευκό, ένα (1) HUAWEI MatePad T8, ένα (1) Samsung Galaxy Tab S3, τέσσερις (4) δωροκάρτες Ticket Compliments® αξίας €50 η καθεμία, ένα (1) HUAWEI Band 4 Pro και δέκα (10) Pizza Party.

6

Οι δεκαοχτώ (18) νικητές θα ανακηρυχθούν έπειτα από ψηφοφορία που θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά από ειδικό κριτικό τέχνης την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου στις 13:00μμ. Η ανακοίνωση των ονομάτων θα γίνει μέσα από την σελίδα μας.

7

Ο κάθε Συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή αποστολή των στοιχείων του. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων του Συμμετέχοντα παρέχει δικαίωμα στην Διοργανώτρια να τον αποκλείσει από τον Διαγωνισμό. Οποιοσδήποτε από τους συμμετέχοντες ή/και νικητής, σε οποιοσδήποτε στάδιο, μπορεί να ακυρωθεί σε περίπτωση που δεν πληροί τους όρους συμμετοχής.

8

Οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω της ιστοσελίδας αμέσως μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού. Αν ο νικητής δεν ευρεθεί κατά την προσπάθεια επικοινωνίας μέσα σε διάστημα δύο(2) εργάσιμων ημερών από την κλήρωση, ή αν ευρεθεί αλλά δηλώσει ότι δεν αποδέχεται το δώρο του τότε το Δώρο θα ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να το διαθέσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Για την παραλαβή του δώρου είναι απαραίτητη η προσκόμιση με όποιο τρόπο ζητηθεί από την Διοργανώτρια πιστοποιητικό για την ταυτοποίηση των στοιχείων του ανήλικου παιδιού.

9

Η DAUFOOD GREECE AE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους του Διαγωνισμού ή/και να το ακυρώσει, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο με ανακοίνωσή της στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

10

Το Δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

11

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το Δώρο καθώς και τον αριθμό του με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών. Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων πέραν του ελέγχου της DAUFOOD AE ή τρίτων εμπλεκομένων στη διοργάνωση του Προγράμματος, η DAUFOOD GREECE AE δύναται και δικαιούται να ακυρώσει οριστικά τα Δώρα, χωρίς να προσφέρει εναλλακτικά, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικών δώρων οποιασδήποτε μορφής και αξίας.

12

Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή/και νικητής , σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
(β) λόγω κωλύματός του βάσει των αναφερομένων στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους
(γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους.

13

Οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στη DAUFOOD GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ AE για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του internet. H Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με το παρόν Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στο Πρόγραμμα παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων δικαιωμάτων (πνευματικών, εκμετάλλευσης) χωρίς καμία άλλη απαίτηση κατά της DAUFOOD GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ AE.

14

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της DAUFOOD GREECE. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων. Δεν θα γίνονται αποδεκτές, συμμετοχές με περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα. Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές που περιέχουν προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής ή Εκκλησιαστικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου), περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, ή αντικείμενο στις κείμενες διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση της διοργανώτριας. Η DAUFOOD GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ AE δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο.

15

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών όρων και των παραρτημάτων τους. Σε περίπτωση που ο νικητής, δεν πληροί σωρευτικά τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα τότε αυτομάτως ακυρώνεται η συμμετοχή του σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς όρους.

Η σελίδα χρησιμοποιεί cookies. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τα cookies εδώ ΟΚ
Περιμένε λίγο μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία… μέχρι τότε μην κλείσεις το παράθυρο του browser

A piece of art is loading…!

Το ταλέντο δεν κρύβεται! Ωστόσο, καθώς το έργο πρέπει να εγκριθεί από ειδική επιτροπή ξωτικών, και όπως καταλαβαίνεις τέτοια περίοδο έχουν να ετοιμάσουν και μερικές χιλιάδες δώρα, θα χρειαστούμε λίγο χρόνο. Θα σε ενημερώσουμε όμως μόλις εγκριθεί και ανέβει στο site μας.

Ανέβασε μια ζωγραφιά

icon
icon
icon
icon
icon

Χορηγοί διαγωνισμού